Общи условия - юридически лица

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД“ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА https://mebeli-promo.com ОТ КЛИЕНТИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД“, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://mebeli-promo.com, наричани по-долу за краткост Клиенти, от друга.

2. „МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД“ е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204623609, ДДС номер BG204623609, адрес: гр. Пловдив, ул. „Силистра“ 28Б, имейл адрес [email protected], телефон 0888828000.

3. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на сайта (наричани за краткост Услуги).

4. Настоящият документ съдържа информация за дейността на „МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД“ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД“, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

5. При маркиране на полето "Приемам/Съгласен съм с Общите условия", Вие правите изявление, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите Общи условия.

6. Потвърждаването на Общите условия представлява приемане на всички условия, предвидени в тях, и е необходимо и задължително условие за поръчката и закупуването на стоки от сайта.

7. За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - https://mebeli-promo.com и всички негови подстраници. Сайтът има функциите на електронен магазин за продажба на стоки на Търговеца. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за стоките, описани по-долу .Възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Клиент - всяко юридическо лице, което чрез приемането на настоящите Общи условия е сключило договор за покупко-продажба през онлайн платформата за електронна търговия на МЕБЕЛИ ПРОМО ЕООД и се е съгласило с настоящите Общи условия. Клиенти могат да бъдат само юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Профил – личният профил на Клиента в сайта, който позволява да се направи поръчка на стоки.

Общи условия - включват условия за ползване на сайта, правила за регистрация, поръчка, покупка и доставка на стоки, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на сайта. Настоящите Общи условия представляват договор между Търговеца и Клиента за покупко-продажбата на стоки от сайта на територията на България, с който Клиентът се задължава да заплати поръчаните стоки и свързаните с тях услуги. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на сайта. Страни по договора са Търговецът, от една страна, и Клиентът, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

Стоки – артикули, публикувани на сайта и предлагани за продажба от Търговеца чрез сайта.

Предоставяни услуги – изрично описани на сайта услуги, свързани с продажбата на стоки.

8. Достъпът до сайта е свободен, но за закупуване на стоки се изисква регистрация в сайта на Търговеца и създаване на Профил на Клиента.

9. За да се регистрира, Клиентът трябва да избере уникално потребителско име и парола, както и да посочи e-mail, телефон за връзка, представител, данни за фактура, които ще бъдат запаметени в системата на Търговеца. След успешна регистрация Клиентът ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо.

10. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия. С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да извършва покупка на стоки от името на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

11. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в сайта. Търговецът не носи отговорност, ако Клиент или трето лице е попълнило неверни данни при регистрацията.

12. Клиентът се задължава да уведоми Търговеца при всяка промяна в данните, които е предоставил на Търговеца, като в противен случай Търговецът не носи отговорност за издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Търговеца.

13. Клиентите използват интерфейса на сайта, за да извършат поръчка и да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки. За да извърши поръчка, Клиентът следва инструкциите на сайта.

14. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Търговеца от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Търговеца.

15. Търговецът потвърждава поръчката чрез изпращане на имейл, непосредствено след като Клиентът е направил поръчката. В случай, че Търговецът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Търговеца, Търговецът не се счита за обвързан от поръчката и няма задължение за доставка на поръчаните стоки.

16. В случай, че не получи потвърждение на поръчката си, Клиентът може да се свърже с Търговеца на телефон 0888828000 или по e-mail: [email protected].

17. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Клиента. В случай, че Клиентът не е въвел валиден и верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.

18. При липса на наличност от дадена стока или поради други причини Търговецът си запазва правото да откаже поръчката или част от стоките от поръчката без да дължи обезщетение на Клиента. Търговецът може да уведоми Клиента за отказа или невъзможността да достави поръчаните стоки на имейла или по телефон, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените стоки – част от поръчката.

19. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин https://mebeli-promo.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията имейл адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин https://mebeli-promo.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

20. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и НЕ включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Потребителя.

21. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в сайта. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.

22. Изображенията на продуктите в сайта имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат за цел да създадат представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Търговецът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при неточност или непълнота на изображенията и описанията на стоките.

23. Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта. Търговецът не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Търговеца може да се свърже с Клиента и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните стоки.

24. Търговецът има право да откаже да сключи договор и/или да приеме и/или изпълни поръчка от Клиент без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Клиента, когато:

- Клиентът е некоректен;

- информацията, предоставена от Клиента е непълна, невярна или невалидна;

- действията на Клиента могат да увредят Търговеца или свързани с него лица;

- поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики.

25. Търговецът има право да откаже доставката на поръчани стоки, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

- информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;

- действията на Клиента могат да увредят Търговеца;

- Клиентът не е заплатил стоки, закупени от Търговеца.

26. Търговецът има право да третира Клиент като некоректен и в случаите, когато:

- е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;

- е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

- са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Търговеца.

27. Търговецът може да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, като в този случай Търговецът не дължи обезщетение на Клиента. Търговецът изпраща уведомление на имейла или уведомява Клиента по телефона за отказа или невъзможността да достави всички или част от стоките, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените стоки – част от поръчката.


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ

28. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез:

- чрез куриерска услуга от трето лице, избрано от Търговеца

- чрез собствен транспорт на Търговеца по тарифа, определена от Търговеца

- чрез собствен транспорт на Клиента

29. Доставките от Сайта се извършват на адреси само на територията на Република България.

30. Доставката се извършва до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване.

31. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента, без да дължи обезщетение на Клиента.

32. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер, при ненавременна доставката Търговецът не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Търговецът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.

33. Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения, като губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни липси, дефекти или повреди.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

34. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Търговецът може по своя преценка да замени стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите стоки или да обезщети Клиента за недостатъците.

35. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си, не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от една седмица от приемането на стоките, освен за стоките, за които има издадена търговска гаранция, с посочен друг срок за отправяне на рекламации.

36. При непостигане на съгласие между Търговеца и Клиента за естеството на недостатъците, страните ангажират независим експерт/експертна комисия.

37. В случай на констатирани недостатъци и Търговецът приеме рекламацията на Клиента, Търговецът може по своя преценка да замени стоките с недостатъци или да обезщети Клиента за недостатъците.

38. Стоките, за които Търговецът е приел рекламацията на Клиента, следва да се върнат на адреса на Търговеца за сметка на Клиента: гр. Пловдив, бул. Пазарджишко шосе 120 (сградата на Техностар), освен ако Търговецът не посочи друг адрес. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Търговеца е за сметка на Клиента.

39. Търговецът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

40. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на Клиента, включително:

- При неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на стоките;

- При неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение;

- При неправилно или лошо съхранение или транспорт;

- При механични удари или друго външно влияние;

- При опит за отстраняване на повредата самостоятелно или от трето лице;

- При неправилно третиране или естествено износване;

- При поправки или изменения върху фактурата или други документи, отнасящи се за стоката;

- Когато са правени неоторизирани модификации на стоката;

- Когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия или други независещи от Търговеца причини;

- Когато не бъдат спазени условията на настоящите Общи условия.

41. Търговецът разглежда рекламациите само след като получи плащане на всички стоки от поръчката, в която са включени рекламираните стоки, но не по-късно от една седмица от приемането на стоките.

42. Освен ако друго не бъде уговорено изрично между Клиента и Търговецът, Клиентът се задължава да изпрати за собствена сметка стоките за ремонт на адреса на Търговеца: гр. Пловдив, бул. Пазарджишко шосе 120 (сградата на Техностар).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

43. Клиентът разбира и се съгласява, че Търговецът има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

44. Търговецът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Сайта, да забрани използването на Сайта от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

45. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до сайта (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Търговеца. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.

46. Търговецът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

47. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Търговеца за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.

48. Търговецът не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца.

49. Търговецът не носи отговорност за прекъснат достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

50. Търговецът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Клиента.

РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

51. Търговецът има право по свое усмотрение, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

52. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца по доставка на стоките или прекратяване поддържането на сайта без Търговецът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация.

53. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

54. Търговецът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Сайта, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги и условия.

55. Търговецът има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

56. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия.

57. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Търговеца, възникнали във връзка със заявка за покупка на Стока, валидно подадена и потвърдена от Търговеца преди уведомлението за промяна на Общите условия.

58. За всички потвърдени от Търговеца поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението.

59. Ако Клиентът извърши действия в Сайта или направи поръчки, се счита, че е приел промените.

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

60. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

- името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Търговеца;

- всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Търговеца;

- информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;

- крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;

- условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Търговецът се задължава да достави стоките;

- условията, срока и начина за рекламация и отказ;

- условията и срока на гаранцията/годността;

- информация за контакт със Търговеца, включително по телефон и електронна поща;

- техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

- техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

- наличност на стоката;

- опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.

61. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

62. Търговецът е регистриран по ЗДДС.